Kết quả 1 - 10 của 5000 các kết quả có nội dung Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký. (4,4873 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI
DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ 28. Phẩm PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT PHẦN TỔNG LUẬN PHẦN PHỤ LỤC Phiên bản PDF Trọn bộ: Kinh Pháp ... KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI Lê Sỹ Minh Tùng PL. 2556 DL. 2012 30/06/2012 14:07 (GMT+7) Số lượt xem: 67964Kích cỡ chữ: KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI Lê Sỹ Minh Tùng PL. 2556 DL. 2012 Mục lục Lời Mở Đầu PHẦN GIỚI THIỆU 01 Phẩm TỰA 02 Phẩm PHƯƠNG TIỆN 03. Phẩm THÍ DỤ 04. Phẩm TÍN GIẢI
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/7F444A_kinh_phap_hoa_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư Thích Minh Hoàng 04/03/2013 11:40 (GMT+7) Số lượt xem: 103720Kích cỡ chữ: Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức chép rằng: "...trong hàng tứ chúng Bí Sô, Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, và những thiện nam tín nữ đều có thọ trì tám phần ... 8 vị đại Bồ tát như trong Kinh Dược Sư đã nói. Ban Biên Tập kính giới thiệu đến quí độc giả: Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Ý nghĩa của hành động ấy đã được thế giới bàn cải rất nhiều ... tài liệu nầy bao gồm ba loại. Loại thứ nhất là bảy văn kiện liên hệ trực tiếp đến bồ tát Quảng Đức. Loại thứ hai là một văn kiện của bổn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/737452_mot_so_tu_lieu_moi_ve_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Tượng Di Lặc Bồ Tát Trong Nghệ Thuật Điêu Khắc Phật Giáo
hoặc Di Lặc Như Lai. Kinh Hiền Ngu chép rằng: Di Lặc Bồ tát thuộc dòng dõi Bà la môn, cha là Tu Phạm Ma, mẹ là Phạm ... Hình Tượng Di Lặc Bồ Tát Trong Nghệ Thuật Điêu Khắc Phật Giáo Thích Minh Hoàng 12/02/2012 20:58 (GMT+7) Số lượt xem: 55589Kích cỡ chữ: Di Lặc Bồ tát: tiếng Phạm là Maitreya, còn gọi là Mai Hằng Lệ Dược, Vị Hằng Lý Dược, Di Đế Lễ, Di Đế Khang, hoặc là Mai Nhậm Lê, dịch là Từ Thị
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/72C043_hinh_tuong_di_lac_bo_tat_trong_nghe_thuat_dieu_khac_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Phạm Võng Bồ-tát giới giảng lược
Kinh Phạm Võng Bồ-tát giới giảng lược 11/11/2011 08:26 (GMT+7) Số lượt xem: 106478Kích cỡ chữ: -Giới Thanh Văn là giới tiệm thứ, tức là theo thứ lớp, từ giới từ giới mà thọ; như người nam thọ 5 giới, rồi thọ 10 giới, sau nữa ... Bồ Tát. Trong kinh Phạm Võng nói: “Chư thiên, thái giám, ma, quỷ, thần,… đều được thọ giới, nếu nghe được tiếng của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/57D44B_kinh_pham_vong_bo_tat_gioi_giang_luoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức truyền giới Bồ-tát, Thập Thiện và Bồ-tát tại gia
giới, còn có giới pháp của luật Phạm võng, luật Anh lạc, luật Du già sư địa, luật Thắng man, luật Ưu bà tắc giới kinh ... tại gia bồ tát căn cứ theo kinh Ưu bà tắc giới được áp dụng như là toàn bộ của ba tụ tịnh giới ấy, lấy phát bồ
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luat/7B525A_nghi_thuc_truyen_gioi_bo_tat_thap_thien_va_bo_tat_tai_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
thầy giảng kinh Phạm Võng. Đọc qua luật Tứ Phần, chỗ nào bế tắc thì hướng về Phật cầu nghĩa, tịnh tọa một lát thì thông suốt. Ngài ... bồ tát Quán Thế Âm, đấng thành công đức diệu, đầy đủ lòng đại bi, nơi trong một thân tâm hiện ra ngàn tay mắt, soi thấy khắp pháp giới
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
, Kinh Vô lượng thọ quyển thượng và Kinh Quán Âm thọ đều dùng hồng danh Thánh Quán Thế Âm để chỉ vị Nhất Bổ Xứ Bồ Tát hầu ... sinh tận hư không biến pháp giới nhất thiết Bà La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát“. Trong Nhiếp Chân Thật kinh phần thượng thì ghi
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
Bồ-tát ở thế giới Ta-bà này. Hạnh nguyện Căn cứ kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm Quán Thế Âm Phổ Môn tường thuật, thì người ... là đạo tràng năm xưa của Bồ-tát Quán Thế Âm nơi thế giới Ta-bà này. Hình tượng Hoa nghiêm kinh, quyển 68, cho biết vị Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên mãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni kinh Đại Bi thần chú”, gồm có 84 câu do chính Đức ... thương nghĩ đến Đức Quán Thế Âm Bồ tát và tất cả chúng sanh nên nói ra kinh “Quảng Đại Viên Mãn vô Ngại Đại Bi Tâm Đà
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: