Kết quả 1 - 1 của 1 các kết quả có nội dung PH�����C B��U HI���N TI���N. (0,084 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài dòng giới thiệu về chữ Phật trong Phạn ngữ
bb u उ, पु u d̪ द d ə अ, प a d̪ʱ ध dh ... .); the historical Buddha, named Sâkya-muni Gautama, the founder of the Buddhist religion, who was born in Magadha and died about 477 b. c. Chữ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/735003_vai_dong_gioi_thieu_ve_chu_phat_trong_phan_ngu.aspx

Các trang kết quả: 1

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: