Kết quả 1 - 10 của 3758 các kết quả có nội dung Ni tr�����ng MA HA BA X�� BA �����. (2,7342 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Tứ thập nhị chương
na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thơcs bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca ... cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da dế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/56D642_kinh_tu_thap_nhi_chuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
na ra212. Hổ hồng đô lô ung213. Ra xoa214. Bà già phạm215. Tát đác tha 216. Già đô sắc ni sam217. Ba ra điểm 218. Xà kiết rị219. Ma ha ... lô533. Sắc ni sam534. Ma ha bát lặc trượng kỳ lam535. Dạ ba đột đà536. Xá dụ xà na537. Biện đát lệ noa538. Tỳ đà da539. Bàn đàm ca
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
ra da.53. Nam-mô ma ni câu ra da54. Nam-mô dà xà câu ra da55. Nam-mô bà dà bà đế56. Ðế rị trà57. Du ra tây na.58. Ba ra ha ra noa ... đác tha216. Già đô sắc ni sam217. Ba ra điểm218. Xà kiết rị219. Ma ha ta ha tát ra220. Bột thọ ta ha tát ra221. Thất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ ... ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát đả. Nam mô tất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà ... mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN VÀ THẮNG TRÍ
. Thiền tông thường đề cập việc Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được Phật truyền tâm ấn ba lần. Lần nổi bật nhất là ở hội Linh Sơn trên núi Kỳ Xà ... được. Mãi đến khi Tôn giả Ma Ha Ca Diếp từ núi Kỳ Xà Quật đến, đi nhiễu quanh kim quan ba vòng rồi cởi mở chân và cúi đầu đảnh lễ dưới
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/575040_thien_va_thang_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bốn mươi hai Thủ Nhãn trong Chú Đại Bi
, thù địch 7. Thí vô úy thủ nhãn (Chú ngữ - Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ) - Tiêu trừ sự sợ hãi ở mọi nơi 8. Nhật tinh ma ni thủ ấn (Chú ngữ - Thất Phật ra gia) - Cầu được mắt sang suốt 9. Nguyệt tinh ma ni thủ nhãn (Chú ngữ - Độ lô độ lô) - Cầu bệnh nóng được mát lành 10. Bảo cung thủ nhãn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5FD042_bon_muoi_hai_thu_nhan_trong_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ma và trừ Ma theo Phật giáo Tây Tạng
-Ca Mâu-Ni đạt được Giác Ngộ. Trong đêm trước khi Ngài thành Phật, ba con ma nữ đến quyến rũ Ngài, và cả một đoàn ma quân kéo đến ... rối, ngăn cản sự tu tập của những vị Bồ-tát. Ma Vương còn có tên là Ma-vương Ba-tuần, tức là tên của Tha-hoá Tự-tại Thiên Vương. Vậy
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/524009_ma_va_tru_ma_theo_phat_giao_tay_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ... ha tất đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
giữ đại binh) 5. Ma ha tát đỏa bà da. (Đây là chủng tử của bồ tát, tức bản thân của người tụng chú) 6. Ma ha ca lô ni ca ... . Ba dạ ma na. (Đây là bồ tát Bảo Kim Quang Tràng, tay cầm cây xử bạt chiết la) 52. Sa bà ha. 53. Tất đà dạ. (Đây là thông đạt tất cả
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: