Kết quả 1 - 10 của 4266 các kết quả có nội dung NIỆM GIỚI. (4,4143 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Phật
. Chẳng cần phải nhờ ai cứu rỗi.Một mình thẳng tiến lên Thế Giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. 12) Càng niệm Phật đầu óc càng trong trắng, lòng ... Niệm Phật 06/04/2012 20:48 (GMT+7) Số lượt xem: 45302Kích cỡ chữ: Niệm Phật không phải…: 1) Niệm Phật không phải để cầu xin Phật ban cho một điều ước nào đó. 2) Niệm Phật không phải để tăng thêm sức mạnh, thêm can đảm để đối phó với kẻ thù. Cho nên trong Phật Giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7A4400_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật học » Phật học lược khảo
, tức là chỉ cho cái tâm nhớ về cảnh giới quá khứ, nhớ những chuyện đã qua. Phẩm loại túc luận nói “niệm là rõ tâm, nhớ tính”. Câu-xá luận nói ... còn gọi là an ban niệm; mình nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ bố thí, nhớ giữ Giới, nhớ cõi Thiên thì gọi là lục niệm… Còn nhiều thứ Đức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77761B_phat_hoc__phat_hoc_luoc_khao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm & niệm Phật
, tức là chỉ cho cái tâm nhớ về cảnh giới quá khứ, nhớ những chuyện đã qua. Phẩm loại túc luận nói “niệm là rõ tâm, nhớ tính”. Câu-xá luận nói ... còn gọi là an ban niệm; mình nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ bố thí, nhớ giữ Giới, nhớ cõi Thiên thì gọi là lục niệm… Còn nhiều thứ Đức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77761B_niem__niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế Nào Gọi Là "Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn"
quyển 6 phẩm Nhập Pháp Giới có nói đến 21 loại niệm Phật tam muội. Kinh A Di Đà thì nói nếu 1 ngày hoặc trong 7 ngày liên tục mà chuyên trì niệm ... Thế Nào Gọi Là "Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn" Hoà Thượng Thích Thánh Nghiêm 30/07/2012 17:08 (GMT+7) Số lượt xem: 24618Kích cỡ chữ: Câu "Nhất Tâm Bất Loạn" có ở trong Kinh A Di Đà. Trong Kinh "Di Giáo" cũng có nói tới "Chế ngự tâm một nơi thì không có việc gì là không làm được". "Nhất tâm bất loạn" là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E5048_the_nao_goi_la_niem_phat_nhat_tam_bat_loan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật
buông bỏ tất cả giả cảnh, để sống với cảnh giới chơn thường. Phàm, Thánh, mê, ngộ đều ở nơi ý địa của đương nhơn mà thôi!2. NIỆM PHẬT NÊN GIỮ ... niệm Phật, niệm cho được vài ba trăm tiếng tự nhiên đổi thành cảnh giới an tịnh. Bởi vì nhĩ căn thính lắm, nên ngoại duyên dễ vào
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/53C242_bon_muoi_tam_phap_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 1
03, mùa Xuân năm Giáp Thìn (1784)Vô Dư học nhân Vương Văn Trị soạn II/ Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam MuộiĐệ tử Bồ tát giới Bành Tế Thanh thuậtPháp ... , kinh Phật Bất Tư Nghị Cảnh Giới… chỉ nói đến Phổ niệm. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, kinh A Súc Phật, kinh Vô Lượng Thọ… đặc biệt nói
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/524601_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?
Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không? Thích Phước Thái 10/11/2012 13:55 (GMT+7) Số lượt xem: 28976Kích cỡ chữ: Tuy nhiên, nếu luận theo ý nghĩa của hai chữ cầu siêu, thì không phải chỉ trong 49 ngày thôi. Vì cầu siêu có nghĩa là cầu mong vượt qua: “từ cảnh giới tối tăm xấu ác, vượt qua đến cảnh giới tốt đẹp an lành”. Hiểu theo nghĩa đó, thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu, cầu siêu cho chính bản thân ta, đồng thời cũng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7F504A_hoi_dap_phat_hoc_nguoi_chet_sau_49_ngay_tiep_tuc_cau_sieu_duoc_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Xướng niệm danh hiệu Bồ-tát Quan Thế Âm ở nhà thờ
Xướng niệm danh hiệu Bồ-tát Quan Thế Âm ở nhà thờ 06/08/2012 16:02 (GMT+7) Số lượt xem: 23556Kích cỡ chữ: GNO - Hình ảnh được post lên trên YouTube với 10 phút 06 giây xướng niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn của Tăng thân Làng Mai tại một nhà thờ. Nhìn hình ảnh đẹp này trong tình huynh đệ, trong sự hòa hợp để cảm nhận sâu sắc giá trị bi trí của đạo Phật trong sự giao lưu ở Âu-Mỹ - nơi có truyền thống Ki-tô giáo lâu năm… GNO xin giới thiệu
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/5E4000_xuong_niem_danh_hieu_bo_tat_quan_the_am_o_nha_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngẫu ích Đại Sư giảng về pháp môn niệm Phật
cũng nằm trong ấy cả. Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh, Tam Tụ Tịnh Giới đều nằm trong ấy cả.Chân thật niệm Phật, buông bỏ thân tâm, thế giới xuống, chính là Ðại Bố Thí. Chân thật niệm Phật, chẳng khởi tham, sân, si nữa, chính là Ðại Trì Giới. Chân thật niệm Phật, chẳng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/52D400_ngau_ich_dai_su_giang_ve_phap_mon_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhận thức về tái sanh - chứng ngộ - vãng sanh
dẫn về thế giới Cực lạc yểm ly thế giới Ta bà. Tự lực là tự mình hành trì câu niệm Phật đạt nhất niệm rồi phát nguyện cảm ứng đạo ... đạt nhất niệm, nhưng muốn đạt nhất niệm đòi hỏi phải trì giới thật kỹ lưỡng. Tin sâu và hành chuyên luôn bổ sung hỗ tương cho nhau
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7E5049_nhan_thuc_ve_tai_sanh__chung_ngo__vang_sanh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: