Kết quả 1 - 10 của 5533 các kết quả có nội dung Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội phần 1. (2,1811 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận Phi Tích Thiền Sư Tịnh Sĩ dịch 23/08/2011 20:35 (GMT+7) Số lượt xem: 63215Kích cỡ chữ: Mục lục I NIỆM VỊ LAI PHẬT CHÓNG THÀNH TAM MUỘI. Phần II MỤC LỤC Lời khái quát Lời mở đầu Phần 1 I. Niệm Vị lai Phật chóng thành tam muội II. Người nữ, kẻ trộm đều không nên khinh III. Thấy người trì giới phá giới
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/tinh/72D441_niem_phat_tam_muoi_buu_vuong_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 1
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 1 15/08/2011 18:02 (GMT+7) Số lượt xem: 114466Kích cỡ chữ: TVĐĐ - 08/07/2011 I/ TựaII/ Luận Hoa Nghiêm niệm Phật Tam muộiIII/ Phần Hỏi Đáp Để Giải Quyết Các Điều ... phẩm ấy đầy đủ, được lưu hành thì phải đợi đến bộ Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam muội này, mới phát huy được
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/524601_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế Nào Gọi Là "Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn"
bất loạn" là thuộc về một pháp môn của tu định, lại gọi là "niệm Phật tam muội" hoặc gọi là bát châu tam muội hoặc là nhất hạnh tam muội. Trong kinh Hoa Nghiêm quyển 6 phẩm Nhập Pháp Giới có nói đến 21 loại niệm Phật tam
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E5048_the_nao_goi_la_niem_phat_nhat_tam_bat_loan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2 15/08/2011 18:04 (GMT+7) Số lượt xem: 138631Kích cỡ chữ: III/ Phần Hỏi Đáp Để Giải Quyết Các Điều Nghi 1/ Hỏi: Năm môn kể trên, nên từ một môn mà vào hay vào cả năm môn? Đáp: Bậc thượng căn trí ... Phật, sao chẳng lấy các kinh Tịnh độ làm chủ đạo mà lại cực lực tôn sùng kinh Hoa Nghiêm. Nếu luận theo Nhân quả, e rằng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/564400_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_2.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỢI ÍCH PHÓNG SANH
Phật vị lai. Nếu trả tự do cho chư Phật vị lai tức là Chân Niệm Phật Tam-muội. Tu pháp Niệm Phật Tam-muội này tức là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ”. Phóng sinh và nước Từ bi Tam-muội Đại sư Ngẫu Ích dạy: ”Muốn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724002_loi_ich_phong_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật học » Phật học lược khảo
gì máy niệm Phật! Văn Thù Sư Lợi sở thuyết ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh dạy rằng: “Ai muốn nhập vào tam-muội nhất hạnh, nên ... hiện rõ ràng trong tâm, như thấy trước mặt, thì như vậy là niệm Phật thành công. Như vậy, với một người suốt đời không tin Tam bảo, tạo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77761B_phat_hoc__phat_hoc_luoc_khao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm & niệm Phật
gì máy niệm Phật! Văn Thù Sư Lợi sở thuyết ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh dạy rằng: “Ai muốn nhập vào tam-muội nhất hạnh, nên ... hiện rõ ràng trong tâm, như thấy trước mặt, thì như vậy là niệm Phật thành công. Như vậy, với một người suốt đời không tin Tam bảo, tạo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77761B_niem__niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 10 ĐIỀU TÂM NIỆM
hành giả tu tập, được trích trong Luận bảo vương tam muội niệm Phật trực chỉ của Hòa thượng Diệu Hiệp và trở thành phổ biến ... phẩm Bảo vương tam muội niệm Phật trực chỉ, để giúp ta thấy rõ hiện tính vô thường như bản chất và quy luật của sự vật hiện tượng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/56E459_10_dieu_tam_niem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
10, N0 283, 1 quyển, là Phẩm Thập Trụ nơi Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm thứ 15 của Kinh Hoa Nghiêm bản 80 quyển). Kinh Đại Thập Trụ, tập 10, N0 285, 4 quyển, là Phẩm Thập Địa nơi Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm thứ 26). Kinh Đẳng Mục Bồ tát Sở Vấn Tam Muội, tập 10, N0 288
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
Hoa Nghiêm Kinh Đại Vô Lượng Thọ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh Duy Ma Cật ... luận, hoặc về một nhân vật nào đó trong thời Đức Phật. Có những bài giảng quan trọng về 12 nhân duyên và về 37 phần
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: