Kết quả 1 - 10 của 5260 các kết quả có nội dung Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội. (3,5792 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận Phi Tích Thiền Sư Tịnh Sĩ dịch 23/08/2011 20:35 (GMT+7) Số lượt xem: 63590Kích cỡ chữ: Mục lục I NIỆM VỊ LAI PHẬT CHÓNG THÀNH TAM MUỘI. Phần II MỤC LỤC Lời khái quát Lời mở đầu Phần 1 I. Niệm ... muội và Pháp Ban Châu của Niệm Phật tam muội đều là môn Vô Thượng Thâm Diệu Thiền. Xin được nghe về vấn đề này”. Ðáp : “Tôi
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/tinh/72D441_niem_phat_tam_muoi_buu_vuong_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 1
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 1 15/08/2011 18:02 (GMT+7) Số lượt xem: 115349Kích cỡ chữ: TVĐĐ - 08/07/2011 I/ TựaII/ Luận Hoa Nghiêm niệm Phật Tam muộiIII/ Phần Hỏi Đáp Để Giải Quyết Các Điều NghiIV/ Lời cuối sáchV ... lưu hành thì phải đợi đến bộ Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam muội này, mới phát huy được đầy đủ ý nghĩa. Chắc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/524601_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế Nào Gọi Là "Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn"
bất loạn" là thuộc về một pháp môn của tu định, lại gọi là "niệm Phật tam muội" hoặc gọi là bát châu tam muội hoặc là nhất hạnh tam muội. Trong kinh Hoa Nghiêm quyển 6 phẩm Nhập Pháp Giới có nói đến 21 loại niệm Phật tam
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E5048_the_nao_goi_la_niem_phat_nhat_tam_bat_loan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2 15/08/2011 18:04 (GMT+7) Số lượt xem: 139639Kích cỡ chữ: III/ Phần Hỏi Đáp Để Giải Quyết Các Điều Nghi 1/ Hỏi: Năm môn kể trên, nên từ một môn mà vào hay vào cả năm môn? Đáp: Bậc thượng căn trí huệ bén nhạy, liễu ngộ ... 48 (1783), mới hoàn tất. Ông Uông Đại Thân có lời bình phẩm: “Luận này là chính nhân Tịnh độ, là chính tín Hoa Nghiêm”. Và nói: “Năm niệm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/564400_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_2.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật học » Phật học lược khảo
máy niệm Phật! Văn Thù Sư Lợi sở thuyết ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh dạy rằng: “Ai muốn nhập vào tam-muội nhất hạnh, nên đến ở ... ràng trong tâm, như thấy trước mặt, thì như vậy là niệm Phật thành công. Như vậy, với một người suốt đời không tin Tam bảo, tạo tội
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77761B_phat_hoc__phat_hoc_luoc_khao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm & niệm Phật
máy niệm Phật! Văn Thù Sư Lợi sở thuyết ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh dạy rằng: “Ai muốn nhập vào tam-muội nhất hạnh, nên đến ở ... ràng trong tâm, như thấy trước mặt, thì như vậy là niệm Phật thành công. Như vậy, với một người suốt đời không tin Tam bảo, tạo tội
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77761B_niem__niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỢI ÍCH PHÓNG SANH
Phật vị lai. Nếu trả tự do cho chư Phật vị lai tức là Chân Niệm Phật Tam-muội. Tu pháp Niệm Phật Tam-muội này tức là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ”. Phóng sinh và nước Từ bi Tam-muội Đại sư Ngẫu Ích dạy: ”Muốn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724002_loi_ich_phong_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
độ là mái che chung tam thừa”. Hành giả nghiêm trì giới luật, từ đó câu niệm Phật mới hiển lộ hết công năng mầu nhiệm, như trong ... nói pháp Ký thập trì danh là pháp tu rất dễ thành tựu, dễ đưa hành giả chứng đắc Niệm Phật tam muội. Sanh tiền, đại sư Ấn Quang
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật
giải:Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Thế Chí tu niệm Phật Tam muội đắc nhập viên thông, còn đức Quán Thế Âm tu nhĩ căn mà được ... nghiêm Tịnh Ðộ, hay dùng cách lão thật niệm Phật để cầu sanh Cực lạc còn hơn, cứ nói thánh nói tướng, bàn ra tán vào, luận
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/53C242_bon_muoi_tam_phap_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 10 ĐIỀU TÂM NIỆM
bảo vương tam muội niệm Phật trực chỉ của Hòa thượng Diệu Hiệp và trở thành phổ biến trong sự tu học của Phật tử Bắc tông. Trong các bản kinh, trang cuối thường có ghi Mười điều tâm niệm, và bên cuối dòng ghi chú Luận bảo vương tam muội. Nội dung
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/56E459_10_dieu_tam_niem.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: