Kết quả 1 - 10 của 5424 các kết quả có nội dung HÀNH TRÌ PHÁP QUÁN THẾ ÂM. (4,0602 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2012
lễ truyền Quán đảnh Quán Thế Âm, Pháp đàn Quán Thế Âm, lễ gia trì tôn tượng, bảo tháp, Kinh tạng ... pháp, lễ truyền Quán đảnh Quán Thế Âm, lễ gia trì tôn tượng bảo tháp và kinh tạng Kim cang thừa... Đặc biệt quan
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/73D242_da_nang_khai_mac_le_hoi_quan_the_am_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm.
Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm. 23/08/2011 20:57 (GMT+7) Số lượt xem: 87309Kích cỡ chữ: Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền ... thanh kia, liền được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, như bị rơi vào trong lửa lớn, lửa chẳng đốt
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/hoi-hoa/72D640_pho_mon_kinh_hoa_pham.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
một loại nước thơm, là pháp tu tụng niệm gia trì làm cho thanh tịnh. Đây là bổn thệ của Quán Thế Âm để khai ngộ Phật tánh của ... Nhị Bồ Tát Do hành trì năm Pháp quán (Chân quán, Thanh tịnh quán, Quảng đại trí tuệ quán, Bi quán, Từ quán
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
trụ trì đã tổ chức khoá tu và lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát, cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Mãn giảng về ý nghĩa tu tập hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát và cử hành lễ sái tịnh an vị, cũng như lễ phóng liên đăng. Cổng Tam Quan chùa Nguyên Không Lầu Trống
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5EC240_hinh_anhchua_nguyen_khong_lam_dong_le_an_vi_ton_tuong_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Âm Tây Tạng
Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Âm Tây Tạng Phap Quang 03/08/2011 10:18 (GMT+7) Số lượt xem: 39374Kích cỡ chữ: Thân gửi các đaọ hửu đã thọ pháp quán đảnh và đang hành trì “ One thousand armed Avalokitesvara “ ( Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Âm ) từ các Lạt Ma Tây ... bộ “ Thiên Thủ Thiên Nhản Đại Bi Quán Âm “ có trong dòng truyền thưà của họ tương đương với bộ pháp “ Thập Nhất Diện Quán Thế
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5BC21B_thien_thu_thien_nhan_quan_am_tay_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, đức Phật Thích Ca có nói đến hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm: “Quán ... trì tụng phẩm kinh Phổ Môn, nói rõ hạnh nguyện và năng lực cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. mỗi phần mẫu chuyện có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, đức Phật Thích Ca có nói đến hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm: “Quán ... trì tụng phẩm kinh Phổ Môn, nói rõ hạnh nguyện và năng lực cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. mỗi phần mẫu chuyện có
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vị Bồ-tát cứu khổ ban vui
Ngài hiện thân làm Bồ-tát. Trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm Phổ môn, Đức Phật đã từng nói: “Sở dĩ Bồ-tát có tên là Quán Thế Âm ... …, công đức của người thiện nam, thiện nữ đó rất nhiều. Lại nếu có người thọ trì danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm dù chỉ một thời lễ bái
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/72F412_vi_bo_tat_cuu_kho_ban_vui.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trì 100.000.000 biến Om Mani Padme Hum
Hướng đến ngày Vía Đức Quán Thế Âm (19-2 Âm lịch): Trì 100.000.000 biến Om Mani Padme Hum 26/03/2013 12:32 (GMT+7) Số lượt xem: 21155Kích cỡ chữ: GNO - Hướng đến kỷ niệm ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 AL), Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã ... Bồ-tát Quán Thế Âm tại Quan Âm tu viện Khóa tu được khai đàn vào khuya ngày 13-2 AL. Mỗi ngày được tổ chức trì niệm năm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/56E41A_tri_100000000_bien_om_mani_padme_hum.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Duyên lành thờ Bồ tát Quán Thế Âm
Duyên lành thờ Bồ tát Quán Thế Âm 04/11/2011 07:45 (GMT+7) Số lượt xem: 45257Kích cỡ chữ: HỎI: Gia đình tôi ở Củ Chi (TP.HCM) từ trước đến nay thờ Mẫu, nay tôi đã quy y Phật và muốn hướng gia đình quy y Tam bảo nên phát nguyện thờ Bồ tát Quán Thế Âm. Tôi không biết nên bắt ... , Phật-Pháp-Tăng là ba ngôi quý báu cho bạn quy ngưỡng và nương tựa. Sau khi quy y Tam bảo và thọ trì năm giới, bạn phát tâm thờ Bồ tát Quán
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/53540B_duyen_lanh_tho_bo_tat_quan_the_am.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: