Kết quả 1 - 10 của 5319 các kết quả có nội dung Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. (4,9263 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÁT BÔ ĐỀ TÂM.
Nguyện: "Chúng sanh biên, thệ nguyện độ, Phiền não tận, thệ nguyện ... Giác Ngộ, là Phật Tánh. Phát Bồ Đề Tâm là “Khởi lên tâm nguyện tu hành thành Phật để cứu độ chúng sinh”. Nếu chúng ta tưởng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5AD442_phat_bo_de_tam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tăng Ny đi tu để làm gì ?
của chư Tổ Sư, chư Tôn Đức từ quá khứ đến hiện tại con luôn phát nguyện mỗi sớm mai thức dậy: Chúng sinh biên thề ... cần mẫnThủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tócMở thêm rộng lớn con đườngPhiền não biên nguyện đoạnMột tâm mà động mười
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5BC208_tang_ny_di_tu_de_lam_gi_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tăng Ny đi tu để làm gì ?
của chư Tổ Sư, chư Tôn Đức từ quá khứ đến hiện tại con luôn phát nguyện mỗi sớm mai thức dậy: Chúng sinh biên thề ... cần mẫnThủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tócMở thêm rộng lớn con đườngPhiền não biên nguyện đoạnMột tâm mà động mười
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/5BC208_tang_ny_di_tu_de_lam_gi_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
: Lục độ vi tâm, Phổ thị biên chi phương tiện. Nhị nghiêm thành tánh, Quảng khai bất nhẫn chi pháp môn. Phổ nguyện ... nguyện: Từ thuyền phổ độ, phước đức biên. Đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật đạo. Phục nguyện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đầu năm nói chuyện phát tài
“tứ hoằng thệ nguyện”, “thập thiện nghiệp đạo”, “lục hòa”, “lục độ”, “tứ lượng tâm”... Nay chúng ta cùng nhau ... , nhưng qua số lời dạy của Đức Phật trong suốt những năm vân du giáo hóa chúng sinh, Thế Tôn cũng đã nhắn nhủ cho chúng ta rằng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/56400B_dau_nam_noi_chuyen_phat_tai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
tận, dưới dùng phương tiện độ chúng sanh tận. Cho nên có tên gọi là Tận Ý. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thuyết rằng: Bồ ... …tất cả diệu hạnh, thệ độ tất cả chúng sanh, khi nào chúng sanh các cõi hết thì ý của Bồ tát mới tận, nếu chúng sanh chưa
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN
một niệm tâm được tự tại ngại, Ngài nguyện thường ở biển phươngNam (Nam Hải)để cứu độ chúng sanh. Nguyện Thứ Hai: Không ... bình đẳng, chúng sanh mọi loài. 7. Nam-mô trú dạ tuần tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.(Lạy) Đêm ngày đi khắp
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5A420B_quan_am_nhu_lai_qua_tu_thap_nhi_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày vía Đức Phật A Di Đà và câu chuyện giáng sinh của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư
Tịnh Độ tông là lòng tin nhiệt thành vào Phật A Di Đà và sức mạnh cứu độ của Ngài, là vị đã thệ nguyện cứu độ mọi chúng ... khác sinh về nước tôi rốt ráo tất cả đến bậc nhứt sinh bổ xứ. Trừ người có bản nguyện tự tại hóa độ, vì chúng sinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/52E451_ngay_via_duc_phat_a_di_da_va_cau_chuyen_giang_sinh_cua_vinh_minh_tho_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC
ta cùng phát nguyện để biến thế giới chúng ta thành Cực Lạc, bằng không có những thệ nguyện bồ tát độ sinh mạnh mẽ lớn lao như vậy thì chúng ta phải phát nguyện thoát ly sinh tử khổ đau (và phải chứng quả sinh giải thoát) hay phát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/52F658_phat_nguyen_vang_sanh_cuc_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỜI KHUYÊN TÂM LINH CHO THIÊN NIÊN KỶ MỚI
hết thảy chúng sinh. Điều này phải xuất phát từ thái độ ngã (không vị kỷ). Thái độ vị kỷ là trở ngại lớn nhất đối với ... hơn. Các bạn cần tự phát nguyện phụng sự tất cả chúng sinh để họ đạt được an vui, hạnh phúc. Đây là những thệ nguyện cam kết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/7F5443_loi_khuyen_tam_linh_cho_thien_nien_ky_moi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: