Kết quả 1 - 10 của 4995 các kết quả có nội dung Bồ tát Quán Thế Âm. (5,8153 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 01/07/2011 22:46 (GMT+7) Số lượt xem: 27094Kích cỡ chữ: Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát trích từ: http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=15&t=5084
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7ED05A_hinh_anh_ban_tay_thien_thu_thien_nhan_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT - Thơ Minh Lương Trương Minh Sung - Thu Hồng thực hiện PPS
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT - Thơ Minh Lương Trương Minh Sung - Thu Hồng thực hiện PPS 02/10/2012 18:10 (GMT+7) Số lượt xem: 12279Kích cỡ chữ: QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT - Thơ Minh Lương Trương Minh Sung - Thu Hồng thực hiện PPS
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/am-nhac/5E404B_quan_the_am_bo_tat__tho_minh_luong_truong_minh_sung__thu_hong_thuc_hien_pps.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát 17/08/2012 08:20 (GMT+7) Số lượt xem: 38160Kích cỡ chữ: Nhân ngày lễ thánh đản Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Ngày 18-19 tháng 6 năm Nhâm Thìn (05-06/08/2012) tại Ni Viện Nguyên ... Âm Bồ Tát. Sư cô trụ trì đã tổ chức khoá tu và lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát, cung thỉnh Đại
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5EC240_hinh_anhchua_nguyen_khong_lam_dong_le_an_vi_ton_tuong_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng 18/03/2012 16:20 (GMT+7) Số lượt xem: 148256Kích cỡ chữ: Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, phong cách VN, thế kỷ XVIII (hiện lưu giữ ở Bảo tàng Guimet, Paris)Quán Thế Âm là vị Bồ-tát có bổn nguyện từ bi cứu độ chúng sanh vô cùng rộng lớn. Tên gọi Bồ-tát Quán Thế Âm vốn có
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Sư Lưu Luy Quang Như Lai, khi mạng chung sẽ có tám vị Đại Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ ... của chúng sanh. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2. Quán Thế Âm Bồ tát: tiếng Phạm gọi là
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm.
Phổ Môn Kinh_Họa Phẩm. 23/08/2011 20:57 (GMT+7) Số lượt xem: 91166Kích cỡ chữ: Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lúc bấy giờ ... Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?" Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: "Này thiện nam tử
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/hoi-hoa/72D640_pho_mon_kinh_hoa_pham.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quan Thế Âm Bồ Tát Hóa Thân Cứu Độ
Quan Thế Âm Bồ Tát Hóa Thân Cứu Độ 11/10/2012 18:42 (GMT+7) Số lượt xem: 10785Kích cỡ chữ: Quan Thế Âm Bồ Tát Hóa Thân Cứu Độ
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5E420A_quan_the_am_bo_tat_hoa_than_cuu_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT 26/10/2012 10:52 (GMT+7) Số lượt xem: 187950Kích cỡ chữ: Quán Thế Âm, tên phạn là Avalokite’svara được dịch âm là A phộc lô chỉ đế thấp phạt la, A bà lô cát đế thước ba la… Xưa dịch là Quang Thế ... HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT * * * AVA
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc
Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc 07/10/2012 09:57 (GMT+7) Số lượt xem: 24834Kích cỡ chữ: HỎI:Tôi thường trì thần chú Đại bi và niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Nếu tôi cố gắng niệm cho đến nhất tâm danh hiệu của Bồ ... 12 nguyện lớn của Bồ tát Quán Thế Âm, nguyện thứ 10 nói: “Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7A4042_niem_danh_hieu_bo_tat_quan_the_am_cau_vang_sanh_cuc_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thư pháp mừng lễ vía Bồ Tát Quán Thế ÂmLễ hội vía Quán Thế Âm Bồ Tát(19/2 Âm lịch)
Thư pháp mừng lễ vía Bồ Tát Quán Thế ÂmLễ hội vía Quán Thế Âm Bồ Tát(19/2 Âm lịch) 30/03/2013 14:26 (GMT+7) Số lượt xem: 34029Kích cỡ chữ: chỉ còn 1 ngày nữa thôi sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta. Hàng triệu con tim người Phật tử ... gồm thư pháp chữ Hán và chữ Việt) viết về Bồ Tát Quán Thế Âm của thầy Thích Bổn Hạnh, hiện là tăng sinh của trường Trung
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/thu-phap/76F61A_thu_phap_mung_le_via_bo_tat_quan_the_amle_hoi_via_quan_the_am_bo_tat192_am_lich.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: