Kết quả 1 - 10 của 5657 các kết quả có nội dung Bốn mươi hai Thủ Nhãn trong Chú Đại Bi. (3,4632 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú bé 3 tuổi “tu 3 năm” niệm Chú Đại bi (1)
Chú bé 3 tuổi “tu 3 năm” niệm Chú Đại bi (1) 22/09/2012 13:10 (GMT+7) Số lượt xem: 25152Kích cỡ chữ: "Phàm ai đã trì tụng Chú Ðại bi thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật”. TIN LIÊN QUAN Bốn mươi hai Thủ Nhãn trong Chú Đại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/giao-duong-con-tre/7FC049_chu_be_3_tuoi_tu_3_nam_niem_chu_dai_bi_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bốn mươi hai Thủ Nhãn trong Chú Đại Bi
Bốn mươi hai Thủ Nhãn trong Chú Đại Bi 26/11/2012 18:49 (GMT+7) Số lượt xem: 33353Kích cỡ chữ: Chú Đại Bi đã trở nên quá quen thuộc đối với hầu hết Phật tử nhưng sự mầu nhiệm và oai lực của 42 Thủ Nhãn Chú Đại ... , với tâm nguyện chí thành thì có thể cảm nhận được oai thần lực vô biên của Đại Bi Thần Chú này. Oai lực và diệu dụng theo từng Thủ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5FD042_bon_muoi_hai_thu_nhan_trong_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi 15/07/2011 14:44 (GMT+7) Số lượt xem: 279607Kích cỡ chữ: Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp Tôn giả Tứ Minh Tri Lễ [1], biên tập nghi quỹ. Luật sư Hoa Sơn Độc Thể [2], sửa văn chỉnh lời. Sa môn Gia Hòa Tịch Xiêm ... Thai nên người đời gọi sư là Tứ Minh Tri Lễ hoặc tôn xưng là Tứ Minh tôn giả. Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm chú hành pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
Trích Hai Thời Công Phu Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Hòa Thượng Thích Trí Quang 10/09/2012 12:50 (GMT+7) Số lượt xem: 90262Kích cỡ chữ: Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại ... vương tịnh trú như lai (1 lạy). Kính lạy các vị pháp vương tử quán đảnh trong pháp hội tuyên thuyết bài chú Tinh túy của đại từ bi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiên thủ Quán Âm
NHÂN VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 19-6 ÂL Thiên thủ Quán Âm 04/08/2012 11:11 (GMT+7) Số lượt xem: 67421Kích cỡ chữ: Hình tượng Thiên thủ Quán Âm bắt nguồn từ các kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni, Đại Phật ... kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5A5001_thien_thu_quan_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Ðại Bi giảng giải
Bảo Ấn Thủ này tu Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn (tay và mắt) thì "Tát Bà Tát Bà" là một Thủ Nhãn trong ... ích vô cùng vô tận. Bảo Kinh Thủ Nhãn này là Thủ Nhãn thứ ba mươi bảy trong Bốn Mươi Hai Thủ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7B4209_chu_ai_bi_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công năng của thần chú đại bi
Công năng của thần chú đại bi 19/08/2011 11:53 (GMT+7) Số lượt xem: 62312Kích cỡ chữ: Hỏi: Tôi hành trì pháp môn Đại bi, thường trì niệm thần chú này nhiều lần trong ngày. Xin cho biết khái lược về thần chú Đại Bi, nhất là công năng của thần ... Bi, Phạn ngữ Mahàkàrunikacitta-dhàrani, Hán dịch Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/724401_cong_nang_cua_than_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
mà bài chú có tên “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát”, trong Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh của ... KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI 24/10/2012 08:16 (GMT+7) Số lượt xem: 221975Kích cỡ chữ: DẪN NHẬP Từ Bi, khi nghe nói về hai tiếng Từ Bi, ôi! Sao mà ngọt ngào, sao mà dịu mát. Hai tiếng “Từ Bi” lần đầu tiên đi vào trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT
trời) nầy Thái Tử Ngài quả có đủ ba mươi hai tướng của bậc đại-nhân. Nếu Thái Tử ở ngôi Ngài là bậc Chuyển Luân Thánh Vương, còn ... 。于壁一切人中恍身最?大i而直± Nhị thập giả, đại trực thân tướng, vu nhất thế nhân trung tối đại nhi trực.[ Thứ hai mươi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5F4053_ba_muoi_hai_tuong_totva_tam_muoi_ve_ep_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt”
Đại chúng biết. Nguyên Thần chú này tên rất dài: “Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát Quảng đại Viên mãn Vô ngại Đại bi tâm Đà la ni thần chú”. Bài chú gồm có 84 câu. Căn cứ vào sự ghi chép trong kinh điển (kinh Đại bi tâm Đà
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7FD048_tre_niem_chu_dai_bi_dung_cach_se_rat_tot.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: