Kết quả 1 - 10 của 5085 các kết quả có nội dung Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật. (4,3012 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa niệm “Nam mô A Di Đà Phật”
. Đây là câu niệm Phật của những người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Trong Thập Lục Quán Kinh Phật dạy: nếu chúng sinh nào niệm một lần danh hiệu của Phật A Di Đà sẽ tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng. Người tu theo Pháp môn Tịnh Độ thường niệm câu này nhưng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7F4009_y_nghia_niem_nam_mo_a_di_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì sao cần niệm Phật?
A Di Ðà ở nhân địa tu hành làm thầy tỳ kheo, Ngài đã từng phát bốn mươi tám đại nguyện mà trong đó có nói rằng: "Sau khi tôi ... thanh tịnh vô nhiễm." Bởi đức Phật A Di Ðà đã phát nguyện lớn như vậy nên tất cả chúng sanh đều nên tu pháp môn niệm Phật, một
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/736251_vi_sao_can_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ 22/08/2011 18:30 (GMT+7) Số lượt xem: 234026Kích cỡ chữ: Sau khi Phật niết bàn, những lời dạy của Ngài đã được các vị thánh đệ tử kết tập lại thành ba tạng kinh điển, trong đó triển khai tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, khai ... Thế Tự Tại vương Như Lai phát bốn mươi tám đại nguyện thù thắng cao cả, để trang nghiêm Phật độ, nhiếp hóa quần sanh; kế đó nói
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật
Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật Thuật giả: Giang Đô Trịnh Vi Am Dịch giả: Sa môn Thích Tịnh Lạc 09/03/2012 20:28 (GMT+7) Số lượt xem: 180825Kích cỡ chữ: Thân thể có ảnh hưởng mãnh liệt đến tinh thần. Thế nên, muốn cho tinh thần vững mạnh, tin tưởng chí thiết nơi tự lực, tha ... niệm bốn chữ, đừng lộn sáu chữ, vì bốn chữ rất dễ thành khối (4). Trong bốn chữ A Di Ðà Phật, hoặc lần chuỗi tại chữ A, hoặc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/53C242_bon_muoi_tam_phap_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kính mừng ngày Phật A Di Đà Thị hiện Đản sinh – nói chuyện Tu Tịnh Độ
, Tổ Sư Thiền là pháp thiền trực tiếp. Đức Phật dạy tám mươi bốn ngàn pháp môn, chỉ có Tổ Sư Thiền là pháp ... Đà Phật diệt được tám mươi bốn ngàn tội sanh tử, được tám mươi bốn ngàn công đức vi diệu.” Trong công quả hằng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C241_kinh_mung_ngay_phat_a_di_da_thi_hien_dan_sinh__noi_chuyen_tu_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công phu niệm Phật
phải đúng pháp là thế nào? Lúc niệm Phật thì có âm thanh của câu Phật hiệu, nhưng tâm phải nhận rõ được tiếng niệm, chớ ... những pháp môn Phật dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn Trì danh niệm Phật. Pháp tu niệm Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5000_cong_phu_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chỉ rõ công phu niệm Phật
pháp môn Niệm Phật, là pháp tu mà Phật dạy từ phàm phu tiến lên bậc Thánh. Về chỗ thành tựu, tôi chỉ được bốn tiếng ... Chỉ rõ công phu niệm Phật 23/09/2012 09:12 (GMT+7) Số lượt xem: 52477Kích cỡ chữ: Trong những pháp môn Phật dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn Trì danh niệm Phật. Pháp tu niệm Phật có nhiều, trì niệm danh hiệu Phật là một trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5BD008_chi_ro_cong_phu_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lúc nào thì Đức Phật Di Lặc xuất hiện
, tăng trưởng mãi cho đến khi tuổi thọ con người lên đến tám mươi bốn ngàn tuổi. Đến đây thì thiện pháp và thiện tâm đến hồi ... đến... Đức Phật lại phải tiếp tục thời pháp. - Hiện nay – ngài nói – giáo pháp của Như Lai đang từng hồi từng bước phát triển; và còn phát
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77500A_luc_nao_thi_duc_phat_di_lac_xuat_hien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp thân, Ứng thân và Báo thân Phật trong Thi Ca Việt Nam
Pháp thân, Ứng thân và Báo thân Phật trong Thi Ca Việt Nam Thích Minh Đức thi hóa 15/07/2011 07:17 (GMT+7) Số lượt xem: 57049Kích cỡ chữ: Pháp thân, Ứng thân và Báo thân Phật trong Thi Ca Việt Nam, qua vần thơ của Thầy Minh Đức, phổ theo phần diễn nghĩa trong phạn ngữ của TS Huệ Dân ... chuyển pháp từ bi Theo dòng luân chuyển chấp chi não nề Ứng thân quả thật bồ đề Báo thân phật cũng hồi về pháp thân Pháp Thân
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5B521A_phap_than_ung_than_va_bao_than_phat_trong_thi_ca_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HƯỚNG DẪN HÀNH HƯƠNG VỀ XỨ PHẬT
Hành Hương2. Tám Thánh Địa Quan Trọng Của Cuộc Hành Hương3. Những Cuộc Hành Hương Nổi Tiếng Ngày Xưa4. Ký Sự Phật Quốc Của Ngài Pháp Hiển ... III Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu Phần IV Những Tháp Tưởng Niệm Đáng Ghi Nhớ Trên Đường Hành Hương Phần V Tổ Chức Một Cuộc Hành Hương Đến
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/van-hoc-giao-duc/734203_huong_danhanh_huong_ve_xu_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: