Kết quả 31 - 40 của 5715 các kết quả có nội dung ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ LÀ AI . (2,5881 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tại sao người Phật tử phải tụng kinh,niệm Phật,trì chú va tọa thiền
Phật Hạnh. Nói rõ hơn Tín tin cõi Cực Lạc có thật, tin đức Phật A-di-đà sẽ đến đón mình. Hạnh ... niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Chữ Nam-mô nghĩa cung kính. Nam-mô A-di-đà Phật cung kính đức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7F404A_tai_sao_nguoi_phat_tu_phai_tung_kinh_niem_phat_tri_chu_va_toa_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài Suy nghĩ sau khi đọc bài : “Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN” cùa tác giả Huệ Minh
buddha (có nghĩa : Đức Phật Amitābha). Như thế, các vị cho rằng tiền nhân chúng ta đọc “A Di Đà Phật ... ở VN, ai cũng biết 6 chữ “Nam mô A Di Đà Phật tông chỉ, cốt lõi, Tam Bảo của Tam Bảo. Sáu chữ này còn
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/724403_vai_suy_nghi_sau_khi_doc_bai__tu_a_mi_da_phat_lai_nghi_them_ve_van_nan_cua_phat_giao_vn_cua_tac_gia_hue_minh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC
tử sanh để hóa độ chúng sanh thoát khổ. Duy chỉ có vãng sanh nhờ nương nơi tha lực của Đức Phật Di ĐàPhật tử ... ta đã biết cõi Cực Lạc do thệ nguyện của Đức Phật Di Đà tạo nên, nhưng cũng có thể nói Cực Lạc do nghiệp thanh tịnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/52F658_phat_nguyen_vang_sanh_cuc_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hàn Quốc: Chùa Hoằng Pháp xóa Mandala cát
Hàn Quốc: Chùa Hoằng Pháp xóa Mandala cát Thích Vân Phong (tổng hợp) 06/12/2011 20:11 (GMT+7) Số lượt xem: 50305Kích cỡ chữ: Chuẩn bị lễ kính mừng ngày Phật A Di Đà thị hiện, Chùa Hoằng Pháp, ngoại ô thành phố Phủ Sơn (Busan) đã long trọng cung nghinh chư tôn đức Tăng già Phật ... thời gian làm lễ Quán Đảnh hay các Lễ Cúng Dường, sau đó thì sẽ xóa bỏ. Mạn Đà La Cát biểu trưng cho cõi Tịnh Độ của một vị Phật hay
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/56D040_han_quoc_chua_hoang_phap_xoa_mandala_cat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo.
tử niệm bốn tiếng Di Đà, quý vị đang đệ tử Phật, có pháp danh nữa, đã từng quy y, ai quy y cho các vị nếu không phải Tăng ... về thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hơn nữa không có người,ta,chúng sanh, thọ giả,có nghĩa không có kẻ làm người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77D649_suy_tu_ve_van_nan_loai_tang_ra_khoi_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo.
tử niệm bốn tiếng Di Đà, quý vị đang đệ tử Phật, có pháp danh nữa, đã từng quy y, ai quy y cho các vị nếu không phải Tăng ... về thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hơn nữa không có người,ta,chúng sanh, thọ giả,có nghĩa không có kẻ làm người
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/77D649_suy_tu_ve_van_nan_loai_tang_ra_khoi_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời khai mạc lễ kính mừng PHẬT A DI ĐÀ Thị hiện GIÁNG SINH
Lời khai mạc lễ kính mừng PHẬT A DI ĐÀ Thị hiện GIÁNG SINH 18/11/2011 20:23 (GMT+7) Số lượt xem: 58682Kích cỡ chữ: Lời khai mạc lễ kính mừng PHẬT A DI ĐÀ Thị hiện GIÁNG SINH Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn Thiền đức ... kỷ niệm ngày đức Phật A Di Đà thị hiện Giáng Sinh, thật trang nghiêm long trọng. Normal 0 false false
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/57C40A_loi_khai_macle_kinh_mung_phat_a_di_da_thi_hien_giang_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ Thuật Mạn Đà La
. Tinh túy chính tâm của Chư Phật chứa đựng bên trong. Chư tăng Tây Tạng đã thiết lập Mạn Đà La ngay từ khi Phật Giáo ... Quán Thế Âm thì trung ương sẽ vị Hộ Phật Quán Thế Âm thị hiện dưới dạng của giáo chủ Liên Hoa Bộ đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/76C009_nghe_thuat_man_da_la.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức Lễ sám 12 lời nguyện niệm Phật
. Kính lạy Phật Di-đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Không ác ý với ai. 5. Kính lạy Phật ... nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Không gây khổ cho ai. 7. Kính lạy Phật Di-đà, Con nay xin phát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/57C40B_nghi_thuc_le_sam_12_loi_nguyen_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 7 CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
-Đà ? Lấy thần thức để vãng sanh về xứ Cực lạc của Đức Phật A-Di-Đà. Thần thức còn gọi linh hồn. Khi ... Phật A-Di-Đà mục đích để cầu vãng sanh về xứ Cực lạc của Đức Phật A-Di-Đà. 2- Xứ Cực lạc của Đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/567419_7_cau_hoi_tim_hieu_ve_phap_mon_tinh_do.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: