Kết quả 1 - 10 của 4546 các kết quả có nội dung Đăng đàn thọ giới Bồ Tát. (4,0642 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới đàn Hành Trụ - Đăng Đàn truyền giới Bồ Tát
Giới đàn Hành Trụ - Đăng Đàn truyền giới Bồ Tát Chùa Minh Thành 14/11/2011 19:40 (GMT+7) Số lượt xem: 49839Kích cỡ chữ: 6 giờ sáng, ngày 18 /10/ năm Tân Mão (13/11/2011). Các vị Dẫn thỉnh đã thay mặt các Phật tử tại gia, đảnh lễ cung thỉnh thập sư Hòa Thượng đăng đàn truyền thọ cho hơn 1000 Phật tử phát tâm thọ trì Bồ tát giới. Giới Bồ tát
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/77D44A_gioi_dan_hanh_tru__dang_dan_truyen_gioi_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới luật luôn là lẽ sống của người học Phật
gia và cư sĩ có tâm hướng thọ Thập thiện và tại gia Bồ tát giới. Đại giới đàn Huệ Lưu 2008 - Ảnh: Bảo Thiên ... Đại giới đàn Hành Trụ có chương trình truyền giới Thập thiện và Bồ tát cho Phật tử tại gia, vậy khi phát tâm thọ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/774403_gioi_luat_luon_la_le_song_cua_nguoi_hoc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư Thích Minh Hoàng 04/03/2013 11:40 (GMT+7) Số lượt xem: 109036Kích cỡ chữ: Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức chép rằng: "...trong hàng tứ chúng Bí Sô, Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, và những thiện nam tín nữ đều có thọ trì tám phần trai giới ... . Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa thuyết rằng: Bồ tát vì lợi ích chúng sanh trong cõi Ta Bà thế giới, nếu chúng sanh thọ
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bình Định: Cuối tháng 9 tổ chức Đại giới đàn Kế Châu
-di, Sa-di-ni, Thập thiện và Bồ-tát giới.Được biết, Ban Tổ chức nhận hồ sơ xin thọ giới từ nay đến hết ngày 21-8-2013 (nhằm ngày 15-7-Quý Tỵ. Hồ sơ xin thọ giới đích thân giới tử phải nộp về Ban Kiến đàn tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định (141 Trần Cao Vân, TP.Quy
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/536018_binh_dinh_cuoi_thang_9_to_chuc_dai_gioi_dan_ke_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đăng đàn thọ giới Bồ Tát
Đăng đàn thọ giới Bồ Tát Thích Giác Tâm 30/10/2010 09:14 (GMT+7) Số lượt xem: 320446Kích cỡ chữ: ( Nhất tâm đảnh lễ Hòa Thượng đàn đầu, Chư tôn đức trong hàng thập sư. Chư tôn đức trong ban trị sự, ban kiến đàn, cùng chư vị Phật tử giúp việc cho bên ... Phật tử cúng dường cho giới đàn Cam Lộ tổ chức thành tựu, chính họ là những cư sĩ Bồ Tát, họ đã từng thọ giới Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/gioi-dan/725219_dang_dan_tho_gioi_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đăng đàn thọ giới Bồ Tát
Đăng đàn thọ giới Bồ Tát Thích Giác Tâm 30/10/2010 10:02 (GMT+7) Số lượt xem: 320447Kích cỡ chữ: ( Nhất tâm đảnh lễ Hòa Thượng đàn đầu, Chư tôn đức trong hàng thập sư. Chư tôn đức trong ban trị sự, ban kiến đàn, cùng chư vị Phật tử giúp việc cho bên ... Phật tử cúng dường cho giới đàn Cam Lộ tổ chức thành tựu, chính họ là những cư sĩ Bồ Tát, họ đã từng thọ giới Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-giac-tam/725219_dang_dan_tho_gioi_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đăng đàn thọ giới Bồ Tát
Đăng đàn thọ giới Bồ Tát Thích Giác Tâm 30/10/2010 10:03 (GMT+7) Số lượt xem: 320448Kích cỡ chữ: ( Nhất tâm đảnh lễ Hòa Thượng đàn đầu, Chư tôn đức trong hàng thập sư. Chư tôn đức trong ban trị sự, ban kiến đàn, cùng chư vị Phật tử giúp việc cho bên ... Phật tử cúng dường cho giới đàn Cam Lộ tổ chức thành tựu, chính họ là những cư sĩ Bồ Tát, họ đã từng thọ giới Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/725219_dang_dan_tho_gioi_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm
đạo mới có kết quả. Không phải ai cũng làm Bồ-tát được, hay chỉ lên đàn thọ giới Bồ-tátBồ tát. Thọ giới Bồ tát, trở thành Bồ-tát thiệt và làm nên sự nghiệp thì chỉ Tùy Dạng Đế đánh Nam Kinh thống nhất Trung
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/72F41B_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thành kính tưởng niệm Từ Vân Đại lão Hòa thượng
Hóa đương vi Giáo Thọ A xà lê. Năm Tân Mão (1891) niên hiệu Thành Thái năm thứ 3, Ngài đăng đàn thọ Tỳ kheo, Bồ tát ... Bổn Sư Hòa thượng cạo tóc xuất gia và ban pháp danh Ngộ Đạo hiệu Từ Vân. Năm Mậu Tý (1888) niên hiệu Đồng Khánh năm thứ 4, Ngài thọ giới
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5A421B_thanh_kinh_tuong_niem_tu_van_dai_lao_hoa_thuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đường Chiêu Đề Tự Đạo Tràng Tổ Đình Luật Tông Phật Giáo Nhật Bản
thầy, xuất gia thọ giới Sa Di, Đường niên hiệu Thần Long nguyên niên (705) cầu thọ Bồ Tát Giới với Ngài Đạo Ngạn ... Luật sư thứ 2 của đất Giang Hoài sau Đạo Ngạn Luật Sư, thầy truyền thọ giới Bồ tát của Ngài. Năm 742 niên hiệu Thiên Bảo thứ nhất
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/nhiep-anh/5FD252_duong_chieu_de_tu_dao_trang_to_dinh_luat_tong_phat_giao_nhat_ban.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: